Thursday, September 9, 2010

DATMO Titled Norms

image

GM Norm

  1. Nguyen Van Huy

IM Norm

  1. Wan Yunguo
  2. FM Nguyen Duc Hoa
  3. Wang Chen
  4. Lim Chuin Hoong
  5. Wang Li
  6. Guo Qi
  7. Yu Ruiyuan

WGM Norm

  1. Guo Qi

No comments:

Post a Comment